buffalo checks

initial 2
initial 1
a wool buffalo checks shirt from INITIAL to keep me warm