today's ensemble : white + yellow + blue

today ensemble diagram uniqlo blue shirt + the east village